Strona głównaUncategorizedUczelnia wyższa Szczecin i Stargard Szczeciński

Uczelnia wyższa Szczecin i Stargard Szczeciński

W ciągu wielu lat istnienia Collegium Balticum misją uczelni stało się dostarczanie studentom umożliwiających rozwijanie się i działalność zawodową w wybranym zawodzie specjalistycznych kompetencji.

Uczelnia zapewnia komfortowe warunki, które przekładają się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy zawodowej. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy między innymi biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem studentom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są profilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Spora część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, wyróżniający się spośród nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające zdobycie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum mogą być kończone jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, tak więc bez wydłużania okresu studiów. Organizacja tego procesu jest nieskomplikowana i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium z łatwością łączą życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje najwięcej, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki w swojej karierze, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Pośród nich znajdują się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich słuchaczy i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe oraz dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, czyli poświadczenie, że Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i solidną w biznesie, co dlawszystkich teraźniejszych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień oraz informacje z życia uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy całościową ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Ukończenie tych studiów daje możliwość studiowania na studiach magisterskich.

Sprawdź ofertę uczelni zawierającą Studia magisterskie

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – słuchacze kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia wybierają spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na przygotowanych profesjonalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to dobra decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Różnorodność zadań przed którymi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru i profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, a także empatycznych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swojej pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed ukończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z gwałtownie rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

Oferta uczelni dotycząca kierunku Informatyka

STUDIA MAGISTERSKIE

Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem dyplomu drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji zdobytych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają niżej wymienione specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji i diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, empatia i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje przynajmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i nieustannie zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania informatyki. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do uczenia takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na wyśrubowanych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program obejmuje obszary dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Formuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. Są dedykowane dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w owym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB i najlepszych doświadczeniach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje nabycie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia także wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT oraz osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

W czasie studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami, a także praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie rosnąć. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach sprzedaży środków ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, albo jako zestaw przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę psychologiczną. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządów,
 • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę na temat zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym przygotowanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych albo samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Przyrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania efektów sytuacji kryzysowych i pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po zakończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu oraz pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w zakładach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie jest przygotowaniem do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku edukacji.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, jak również poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykierunku zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa i zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. Podczas studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Program studiów tego kursu umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i dyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing i zarządzanie w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Tematyka zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie konieczne dla działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Opisywane studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej i chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. Podczas studiów słuchacze podnoszą umiejętności stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do zastosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod oraz technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji potrzebnych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, a także zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako praktyka terapeutyczna,- rozwiązywanie osobistych kłopotów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin leczenia uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Studenci tego kierunku poznają przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń wzroku. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia nadają też uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowano o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza znajomość zagadnienia psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą też gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kurs ten jest przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, lub dziennikarzy. W zakresie studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna oraz problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki i marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kierunku uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych gałęzi wiedzy związanych z tematami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa oraz rodziny,
 • treningi komunikowania.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne